පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමා විසින් සංවර්ධනය කරන ලද නුවර ගම්පලාතේ කිවුලේකඩ මාර්ගය ජනතා අයිතියට ….

ACMC news
47
0
sample-ad

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතාගේ 2016 වර්ෂයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ මිලියනයක (10,000,00 ) වියදමින් ඉදිකරනලද මධ්‍යම නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ අංක – 308 අසිරිග්ගම හන්දියේ සිට කිවුලේකඩ මාර්ගය අදියර 01 ජනතා අයිතියට  පත්කරන ලද  අවස්ථාවයි මේ.

Facebook Comments

POST A COMMENT.