පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමාගෙන් නුවර ගම්පළාත අලුත්ගම ට මාර්ග සංවර්ධනයක්

ACMC news
43
0
sample-ad

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක  ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතාගේ 2016 වර්ෂයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ මිලියනයක (10,000,00 ) වියදමින් ඉදිකරනලද මධ්‍යම නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ අංක – 307 අලුත්ගම හන්දියේ සිට අසරිග්ගම මාර්ගය අදියර 01 ජනතා අයිතිය යටතට  පත්කරන අවස්ථාවයි මේ.

Facebook Comments

POST A COMMENT.