පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමාගෙන් බෙල්ලන්කඩවලට තවත් සත් ක්‍රියාවක්

ACMC news
41
0
sample-ad

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතාගේ 2016 වර්ෂයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ ඉදිකරන ලද මධ්‍යම නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  අංක – 307 අලුත්ගම බෙල්ලන්කඩවල වැව යටතේ ඇති වාන් ඇල කොන්ක්‍රීට් බැම්ම ජනනතා අයිතියට පත් කළ අවස්ථාව.

Facebook Comments

POST A COMMENT.