පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමා සහභාගීවූ ශ්‍රමික සුරැකුම් ජංගම සේවය

March 13th, 2017, by

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාලය විසින් ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංවිධානය කරන ලද  ශ්‍රමික සුරැකුම් ජංගම සේවයට විදේශ රැකියා අමාත්‍ය ගරු තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය සමග අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමා සහභාගී වූ  අවස්ථාව.