පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමා වෙතින් නොච්චියාගම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට නව ගොඩනැගිල්ලක්

March 13th, 2017, by

පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමා විසින් නොච්චියාගම ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී ඉදිකරන ලද නව තුන්මහල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා එම විහාරාධිපති හිමියන් සමග සහභාගී වූ අවස්ථාව .