පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමාගෙන් බණ්ඩාරපොතාන ග්‍රාමීය මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණයට පුද්ගලික මුදල් පරිත්‍යාගයක්

ACMC news
17
0
sample-ad

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ අහිල ඉලංගෙයි මක්කල් කොන්ග්‍රසයේ නියෝජ්‍ය නායක ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතාගේ පුද්ගලික මුදල් යොදවමින් අබලන් වී තිබු කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  බණ්ඩාරපොතාන ග්‍රාමිය පාර K.M. 05 ක් ප්‍රතිසංස්කිරීම ආරම්භ කරණ අවස්ථාවයි මේ.

Facebook Comments

POST A COMMENT.