“තිරසර යුගයක තෙවසර ඇරඹුම” ග්‍රාමීය ආර්ථික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන

ACMC news
21
0
sample-ad

“තිරසර යුගයක තෙවසර ඇරඹුම” සනිටුහන් කරමින් 2016 ග්‍රාමීය ආර්ථීක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලාභ බෙදා දීමේ උත්සවයට ග්‍රාමීය ආර්ථික පිළිබඳ අමාත්‍ය ගරු පී.හැරිසන් මැතිතුමා සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අමීර් අලි මැතිතුමා සමග අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ අහිල ඉලංගෙයි මක්කල් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමාද සහභාගී විය .

Facebook Comments

POST A COMMENT.